Home » Ustrojstvo Hrvatskog para taekwondo saveza

Ustrojstvo Hrvatskog para taekwondo saveza

STATUTARNA TIJELA HRVATSKOG PARA TAEKWONDO SAVEZA:

SKUPŠTINA

Skupština je najviše tijelo upravljanja Savezom. Skupštinu čine po 3 zastupnika punopravnih članica Saveza koje imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja,  po jedan zastupnik pridruženih članica Saveza koje imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja, po jedan predstavnik para taekwondo sportaša (natjecatelj iz borbenih kategorija)  i jedan predstavnik para taekwondo sportaša (natjecatelj iz tehničkih disciplina)  a koje predlaže Direktor saveza. *Predsjednik Saveza i Direktor saveza su obvezno članovi Skupštine.
IZVRŠNI ODBOR

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Izvršni odbor Saveza.
Izvršni odbor čini sedam(7) članova; Predsjednik, Direktor i pet (5) od Skupštine izabrana člana.
Članovi:
*Damir Javorović, *Martina Peranović, Doris Stepić, Kristijan Škravan, Goran Malinović, Miljenko Lisica, Helena Matković
PREDSJEDNIK
Predsjednika Saveza bira Skupština Saveza na mandat od četiri godine.
Predsjednik: Damir Javorović
DIREKTOR
Direktora bira Skupština Saveza na mandat od četiri godine.
Direktor: Martina Peranović
TAJNIK
Tajnika Saveza predlažu Predsjednik i Direktor a imenuje Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje upravnih i stručno administrativnih poslova u Savezu.
Tajnik Saveza: Borna Soro

NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor Saveza prati i nadzire rad tijela utvrđenih Statutom. Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost Saveza u skladu sa Zakonom, Statutom, pravilnicima i drugim aktima Saveza.