Home » Pristup informacijama

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Hrvatski para taekwondo savez (HPTS) uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama. Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Skupština Hrvatskog para taekwondo saveza, 28. studenog 2020. donjela je odluku o imenovanju službenika za informiranje.

Službenik za informiranje: Josip Šteko
Kontakt službenika za informiranje: josip.steko|et|hpts.hr

Zamjenik službenika za informiranje (kada je službenik za informiranje odsutan): Borna Soro
Kontakt zamjenika službenika za informiranje: borna.soro|et|hpts.hr

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona, prekršajne odredbe vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama te se uređuju i druge obveze tijela javne vlasti.

U Zakon je prenesena Direktiva 2003/98 o ponovnoj uporabi informacija u javnom sektoru zbog povezanosti s pravom na pristup informacija, što su učinile i druge europske države članice primjerice Republika Slovenija. Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa Uredbom 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/1385/15)

PRISTUP INFORMACIJAMA – OBRASCI

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA