Home » Novosti » Izvješće Pravobraniteljice osoba s invaliditetom za 2017.

Izvješće Pravobraniteljice osoba s invaliditetom za 2017.

Republika Hrvatska, izvadak iz Izvješća Pravobraniteljice osoba s invaliditetom za 2017. godinu:
(poveznica)

22.2. SPORT
Svaka osoba s invaliditetom želi ostvariti svoju potpunu socijalizaciju u društvu, izjednačiti se s ostalima, što znači i ostvarivati određene rezultate u različitim vještinama. Upravo je sport jedan od načina na koji osobe s invaliditetom mogu aktivirati svoje talente i mogućnosti te se na taj način uz elemente „stalne rehabilitacije“ uključiti u život zajednice u kojoj žive. Ne treba zanemarivati kako sport, osim utjecaja na tjelesno stanje, utječe na raspoloženje i razvija zabavu, izaziva emocije, a na psihološkom planu pomaže u stjecanju samopouzdanja u vlastite sposobnosti. Zbog provođenja sportskih natjecanja i sportsko – rekreativnih aktivnosti osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom mogu osnivati svoje sportske udruge i sportska društva osoba s i nvaliditetom, i to po sportovima i vrstama invaliditeta koje utvrđuju Hrvatski paraolimpijski odbor (HPO) i Hrvatski športski savez gluhih. HPO i HSSG svojim općim aktom utvrđuju kategorizacije sportaša s invaliditetom, sustav, uvjete i organizaciju sportskih natjecanja osoba s invaliditetom u skladu s pravilima sporta i normama međunarodnih sportskih udruženja osoba s invaliditetom.

Primjer iz prakse Ureda:
Pravobraniteljici za osobe s invaliditetom obratili su se predstavnici Hrvatskog para taekwondo save za (HPTS – a) zbog nemogućnosti prijave sudionika na natjecanja 7th World Para Taekwando Championships (koje se održavalo u Londonu u listopadu 2017. godine) i European Para Taekwondo Open (koje se održavalo u Minsku u listopadu 2017. godine). Konvencija o pravima osoba s invaliditetom u čl. 30. toč. 5. o sudjelovanju u kulturnom životu, rekreaciji, razonodi i športu propisuje: „5. S ciljem omogućavanja sudjelovanja osoba s invaliditetom na ravnopravnoj osnovi s drugima u rekreativnim i športskim aktivnosti ma, te razonodi, države stranke će poduzeti odgovarajuće mjere u svrhu: (a) poticanja i promicanja sudjelovanja, u najvećoj mogućoj mjeri, osoba s invaliditetom u redovnim športskim aktivnostima na svim razinama; (b) osiguranja mogućnosti organiziranja, razvoja i sudjelovanja u športskim i rekreacijskim aktivnostima namijenjenim osobama s invaliditetom i u tu svrhu će se poticati osiguravanje odgovarajućeg vodstva, obuke i sredstava, na ravnopravnoj osnovi s drugima; (c) osiguranja pristupa osoba s invali ditetom športskim, rekreacijskim i turističkim centrima; (d) osiguranja djeci s teškoćama u razvoju jednakog pristupa sudjelovanju u igri, rekreaciji, slobodnim i športskim aktivnostima, uključujući i one aktivnosti koje su dio obrazovnog sustava; (e) os iguranja pristupa osobama s invaliditetom uslugama koje pružaju organizatori rekreacijskih, turističkih, slobodnih i športskih aktivnosti.“ Nakon upoznavanja s problematikom i utvrđivanja okolnosti, pravobraniteljica je uputila Središnjem državnom uredu z a šport (SDUŠ – u) zahtjev za održavanjem sastanka u cilju posredovanja između predstavnika HPO – a, HPTS – a i Hrvatskog taekwondo saveza (HTS – a), budući da se nastali prijepori odražavaju na mogućnost nastupa sportaša s invaliditetom na međunarodnim taekwondo natjecanjima. Osim nemogućnosti prijave sudionika pokrenuti su i stegovni postupci od strane HTS – a protiv predstavnika HPTS – a koji su članovi klubova HTS – a, odnosno i protiv samih klubova čiji su oni članovi. Navedeni je sastanak sa svim predloženim sudion icima i održan u kolovozu 2017. godine, a SDUŠ je izvijestio: „…obzirom na činjenicu da navedena problematika nadilazi zakonske ovlasti SDUŠ – a, zaključeno je kako će se rješenje pokušati pronaći u međusobnoj komunikaciji između predstavnika HPTS – a i HTS – a uz posredovanje HPO – a, na način da že HPTS zatražiti primitak u članstvo HTS – a u kojem će se osnovati zasebni odbor/komisija za športaše s invaliditetom. Mogućom integracijom HPTS – a u HTS stvorili bi se uvjeti u kojima bi PTS kroz djelovanje HTS – a skrbio o interesu športaša s invaliditetom“. S obzirom na to da niti nakon održanog sastanka nije bilo omogućeno prijavljivanje sudionika na navedena natjecanja, pravobraniteljica je uputila upozorenje HTS – u obrazlažući na koji način Konvencija o pravima osoba s i nvaliditetom treba omogućiti sudjelovanje osoba s invaliditetom 288 s sportskim aktivnostima na ravnopravnoj osnovi s drugima. Također, HPO je dostavio na znanje sljedeće očitovanje upućeno HTS – u: „Cijeneći vaš odgovor sportaši koje smo predložili za nastup n aSP imaju uvjete za nastup sukladno kriterijima HPO – a, jer su već sudjelovali na međunarodnim natjecanjima i postigli određene rezultate te po kriterijima HPO – a trebaju sudjelovati na Svjetskom prvenstvu. Radi se o vrsnim hrvatskim sportašima kategoriziran im sukladno pravilima HPO – a. Uredno su registrirani u HTS – u. Stoga vas još jedanput molimo da izvršite njihovu prijavu na SP“. HTS je dostavio sljedeće očitovanje: „…Vaše pozivanje na „Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom“ držimo potpuno promašenim, Ukratko ću naglasiti bit 1. Na svjetsko prvenstvo u para taekwondou šalje se reprezentacija Hrvatske. To nije otvoreni turnir na koji se može prijaviti bilo tko. 2. O tome tko i pod kojim uvjetima može ući u para taekwondo reprezentaciju Hrvatske odlučuje autonomno Hrvatski taekwondo savez. 3. Niti ja kao predsjednik, niti Upravi odbor ne odlučujemo tko se može natjecati na pojedinom natjecanju. O tome odlučuje struka, u konkretnom slučaju selektor za natjecanja u para taekwondou za forme Hrvatskog taekwond o saveza. Selektor je procijenio da je jedan para sportaš dovoljno kvalitetan da nastupi u nacionalnom dresu u disciplini sportska borba. U discipline „forme“ sportaš koji je pozvan na kontrolni trening nije se odazvao, a drugi nisu zadovoljili kvalitetom. “ Slijedom zaprimljenog, SDUŠ – u je upućena preporuka da se s obzirom na suštinsko nerješavanje problema i dalje prati razvoj situacije. Tijekom 2017. godine pitanje načina funkcioniranja HPTS – a, načina prijava sudionika na međunarodna natjecanja i omogućav anja bavljenja para taekwondoom njihovim članovima nije riješeno, zbog čega je pravobraniteljica poslala pisani upit Svjetskoj taekwondo organizaciji od kojih odgovor nismo zaprimili do kraja izvještajnog razdoblja.

Zaključak:
Kako bi se što kvalitetnije p ripremili s obzirom na specifičnosti i potrebnu podršku, a u cilju provođenja sportskih natjecanja i sportsko – rekreativnih aktivnosti, osobe s invaliditetom mogu osnivati svoje sportske udruge i sportska društva osoba s invaliditetom i mogu biti po sportov ima i vrstama invaliditeta koje kao nadležni utvrđuju HPO i Hrvatski športski savez gluhih (HSSG). HPO i HSSG svojim općim aktom utvrđuju moguće kategorizacije sportaša s invaliditetom, sustav, uvjete i organizaciju sportskih natjecanja osoba s invaliditet om, sve to u skladu s pravilima sporta i normama međunarodnih sportskih organizacija osoba s invaliditetom. Kako rješenje funkcioniranja i rada HPTS – a, poglavito u dijelu prijavljivanja i sudjelovanja njihovih članova na međunarodnim natjecanjima nije ostv areno do kraja 2017. godine, pravobraniteljica će i dalje u interesu sportaša s invaliditetom koji se bave para taekwondoom pratiti događanja i poduzimati mjere iz svoje nadležnosti.

Preporuka:
Slijedom navedenog preporučujemo SDUŠ – u i HPO da i dalje nastave s aktivnostima posredovanja između HPTS – a i HTS – a kako bi se u konačnici pronašao odgovarajući model kako bi para taekwondo u Hrvatskoj mogao i dalje razvijati.

5. lis. 2018. @ 14:46