Home » Novosti » HPTS – nacionalni para taekwondo savez

HPTS – nacionalni para taekwondo savez

Hrvatski para taekwondo savez nacionalni je sportski savez para taekwondo sporta, osnovan sukladno Zakonima RH. Nije konkurentski niti paralelni savez Hrvatskom taekwondo savezu kako se raznim špekulacijama nastojalo prikazati unatrag godinu dana, već je Taekwondo savez osoba s invaliditetom.

S radom u području para taekwondoa upoznat je Hrvatski paraolimpijski odbor te je i sam Hrvatski para taekwondo savez osnovan na sugestiju nadležnih sportskih i upravnih organa RH, a sve kako bi se para taekwondo sportašima omogućio zasluženi sportski napredak u skladu sa Zakonskom regulativom.

Nadalje, Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16) kaže:
Športski savez
Članak 46.:
(1) Sportski savez je udruga u koju se udružuju najmanje tri pravne osobe koje obavljaju sportske djelatnosti u istom sportu, a koji radi ostvarivanja zajedničkih interesa u pojedinom sportu osobito: usklađuje aktivnosti svojih članica, organizira i provodi natjecanja, uređuje sustav natjecanja, pitanja koja se odnose na registraciju sportaša i njihov status te stegovnu odgovornost sportaša, promiče stručni rad u sportu i skrbi se o kategoriziranim sportašima.
(2) Na nacionalnoj razini i na razini jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave može se osnovati samo jedan športski savez za jedan šport.

  • (Iz citiranoga vidljivo je da savez uređuje sustav natjecanja, organizira i provodi natjecanja, skrbi o natjecateljima i uređuje pitanja vezana uz registraciju sportaša… Para taekwondo i para taekwondo klubovi pod ingerencijim su Hrvatskog para taekwondo saveza i HPO.)

Nacionalni športski savez
Članak 47.
(4) Nacionalni sportski savez uređuje sustav natjecanja u sportu za koji je osnovan i druga pitanja za čije je uređivanje ovlašten prema odredbama ovoga Zakona, te donosi pojedinačne akte kada je za to ovlašten.
(5) Nacionalni sportski savez potiče i promiče sport u skladu s Nacionalnim programom sporta, organizira nacionalna sportska prvenstva, skrbi o nacionalnoj sportskoj ekipi te predstavlja sport za koji je osnovan u odgovarajućem međunarodnom sportskom udruženju.

10. ožu. 2018. @ 15:13